NATJEČAJ za tajnika škole

10.listopada/2020

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
M O S T A R
Ur.broj: 01-38-1044/20
Datum:. 26.10.2020. godine

Na temelju članka 64. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09), članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, Odluke Školskog odbora ur.broj:01-38-1000/20 od 07.10.2020. godine i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 05-02-30-1496-2/20 od 14.10.2020. godine, raspisuje se javni

NATJEČAJ
za radno mjesto

Na određeno vrijeme - do 15.7.2021. godine:

Tajnik , 1 izvršitelj, puno radno vrijeme

Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i općim aktima Škole, VŠS ili VSS pravne struke.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta, original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci:
Prijava na natječaj
Diploma o završenom studiju -ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)
Uvjerenje da kandidat nije kažnjavan
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prebivalištu
Uvjerenje o radnom stažu i dužini trajanja neuposlenosti
Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
Uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domaćinstvu
Mišljenje prethodnog poslodavca
Životopis
Kontakt broj- telefon/mobitel
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukoliko uz prijavu na natječaj od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.
Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu. Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.
Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar, Kralja Tomislava 2, (sa naznakom - za natječaj)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena:
Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

PDF Dokument