NATJEČAJ za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih

10.listopada/2020

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
M O S T A R
(u zgradi Srednje ekonomske škole Joze Martinovića, Mostar)
Kralja Tomislava br. 2
M O S T A R
Ur.broj: 01-05-1043/20
Datum, 26.10.2020. godine

Na temelju čl. 32. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (“N.N.HNŽ”, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 1. Pravilnika o polaganju ispita u srednjim školama za polaznike (“N.N.HNŽ, br. 1/05) i Suglasnosti Ministartsva prosvjete, znanosti, kulture i športa, broj: 05-02-40-2071/20 od 14.10.2020. godine, Školski odbor Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, odlukom ur.broj: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬05-01-1000/20 od 07.10.2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje srednje stručne spreme) u školskoj 2020/21. godini

I. SREDNJA STRUČNA SPREMA, PREKVALIFIKACIJA
Elektrotehnika A: TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU 15 polaznika
ELEKTROTEHNIČAR 15 “
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 15 “
TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 15 “
TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE 15 “

Elektrotehnika B: ELEKTROMEHANIČAR 15 polaznika
ELEKTROMONTER 15 “
ELEKTRONIČAR 15 “

UVJETI:
Završena osnovna škola i navršenih 15 godina života
Završen jedan od razreda srednje škole ili završena srednja škola

Ukoliko se javi veći broj kandidata od broja utvrđenog natječajem, pravo na upis utvrdit će se prema općem uspjehu.

Natječaj je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu je potrebito priložiti:
- Original svjedodžbe završene škole
- Izvod iz matične knjige rođenih

PDF Dokument