Natjecaj za spremacicu

04.travnja/2022

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
M O S T A R
Ur.broj: 02-219/22
Datum: 29.04.2022. godine

Na temelju članka 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09),članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 05-02-30-384-3/22 od 14.04.2022. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 02-210/22 od 20.04.2022. godine, raspisuje se javni
NATJEČAJ
za radna mjesta
Na određeno vrijeme - do 30.6.2022. godine:

1. Spremčica -1 izvršitelj, (puno radno vrijeme) (srednja stručna sprema)

Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te važećim Nastavnim planom i programom za srednje škole.
Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta, original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci:
Prijava na natječaj
Diploma o završenoj spremi -ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)
Uvjerenje da kandidat nije kažnjavan
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prebivalištu
Uvjerenje o radnom stažu i dužini trajanja neuposlenosti
Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
Uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domaćinstvu
Životopis
Kontakt broj- telefon/mobitel
Potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama branitelja, ratnih vojnih invalida ili članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, sudionika rata razvojačenih branitelja, dobitnici ratnih priznanja i odličja, i članovi njihovih obitelji, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama, izdato od nadležnog organa (dokumentacija po članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ „ N.novine HNŽ, br: 6/18“).
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.
Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu. Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.
Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar, Kralja Tomislava 2, (sa naznakom - za natječaj)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena:
Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

Natjecaj za spremacicu