NATJEČAJ za slobodna radna mjesta

03.ožujka/2023

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
M O S T A R
Ur.broj: 02-107/23
Datum: 18.03.2023. godine

Na temelju članka 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09),članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 05-02-30-1664/22 od 22.2.2023. godine, dopune suglasnosti broj 05-02-30-1664-2/22 od 15.3.2023.godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 02-95/22 od 14.3.2023. godine, raspisuje se javni

NATJEČAJ
za slobodna radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:

1. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta- smjer slaba struja 1 izvršitelj, puna norma, (dipl.ing.el.tehnike slabe struje ili mag.elektrotehnike smjer slaba struja),
2. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer jaka struja 1 izvršitelj, puna norma (dipl.ing.el.tehnike jake struje ili mag.elektrotehnike smjer jaka struja),
3. Nastavnik predmeta hrvatski jezik, 1 izvršitelj, 3 sati tjedno (profesor hrvatskog jezika i književnosti)
4. Tajnik- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,(diplomirani pravnik),
5. Spremačica -2 izvršitelja, puno radno vrijeme, (srednja stručna sprema)

Na određeno vrijeme - do 15.7.2023. godine:

1. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer jaka struja 3 izvršitelja, puna norma, (dipl.ing.el.tehnike jake struje ili mag.elektrotehnike smjer jaka struja),
2. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer slaba struja 1 izvršitelj, 10 sati tjedno (dipl.ing.el.tenike slabe struje ili magistar elektrotrehnike slabe struje, dipl.ing.računalstva ili mag.računalstva),
3. Nastavnik predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, 1 izvršitelj, puna norma, (profesor ili mag. tjelesne i zdravstvene kulture),
4. Nastavnik predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, 1 izvršitelj, 8 sati tjedno (profesor ili mag. tjelesne i zdravstvene kulture),
5. Nastavnik predmeta Radioničke vježbe 1 izvršitelj, 10 sati tjedno (profesor elektrostruke, dipl.ing.računalstva, magistar računalstva, inženjer računalstva),
6. Domar- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (srednja stručna sprema)

Na određeno vrijeme - do povratka radnice s porodiljnog dopusta, a najduže do 15.7.2023. godine:

1. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer slaba struja 1 izvršitelj, puna norma (dipl.ing.el.tehnike slabe struje ili mag.elektrotehnike smjer slaba struja),
2. Nastavnik predmeta Politika, gospodarstvo, demokracija i ljudska prava, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno, (magistar sociologije, diplomirani ekonomista ili magistar ekonomije, diplomirani pravnik ili magistar prava)

Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te važećim Nastavnim planom i programom za srednje škole.
Kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente, original ili ovjerene preslike, ne starije od 6 mjeseci:
Prijava na natječaj
Diploma o završenom studiju -ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)
Uvjerenje o nekažnjavanju
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prosjeku ocjena izdano i ovjereno od završenog fakulteta
Uvjerenje o prebivalištu
Uvjerenje o radnom stažu
Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
Izjava o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom kućanstvu
Mišljenje prethodnog poslodavca
Životopis
Kontakt broj- telefon/mobitel
Potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama branitelja, ratnih vojnih invalida ili članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, sudionika rata razvojačenih branitelja, dobitnici ratnih priznanja i odličja, i članovi njihovih obitelji, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama, izdato od nadležnog organa (dokumentacija po članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ „ N.novine HNŽ, br: 6/18“).

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata.
Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu.
Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar, Kralja Tomislava 2, (sa naznakom - za natječaj)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:
Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

TEKST NATJECAJA ZA 2023