N A T J E Č A J - za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje srednje stručne spreme) u školskoj 2023/24. godini

10.listopada/2023

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
M O S T A R
Kralja Tomislava br. 2
M O S T A R

Ur.broj: 02-880/23
Datum:20.10.2023.godine .

Na temelju članka. 32. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (“N.N.HNŽ”, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 1. Pravilnika o polaganju ispita u srednjim školama za polaznike (“N.N.HNŽ, br. 1/05) i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, broj.02-34-2112/23 od 5.10.2023. godine, i Školski odbor Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića Odlukom broj: 02-832/23 od 28.09.2023. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje srednje stručne spreme) u školskoj 2023/24. godini

I. SREDNJA STRUČNA SPREMA, PREKVALIFIKACIJA
Elektrotehnika A: ELEKTROTEHNIČAR 15 polaznika
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 15 “
TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 15 “

Elektrotehnika B: ELEKTROMEHANIČAR 15 polaznika
ELEKTROMONTER 15 “
ELEKTRONIČAR 15 “

UVJETI:
Završena osnovna škola i navršenih 15 godina života
Završen jedan od razreda srednje škole ili završena srednja škola

Ukoliko se javi veći broj kandidata od broja utvrđenog natječajem, pravo na upis utvrdit će se prema općem uspjehu.

Natječaj je otvoren petnaest (15 ) dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu je potrebito priložiti:
- Original svjedodžbe završene škole
- Izvod iz matične knjige rođenih
Predsjednik Školskog odbora:

Branimir Filipović

N A T J E Č A J - za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje srednje stručne spreme) u školskoj 2023/24. godini