N A T J E Č A J - za radna mjesta

12.prosinca/2023

            Bosna i Hercegovina

                  Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON

      Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića

                                M O S T A R

Ur.broj: 02-1017/23

Datum: 14.12.2023. godine 

 

Na temelju članka 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09),članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića,  članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 02-30-1891/23 od 05.12.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 02-1006/23 od 08.12.2023. godine, raspisuje se javni

 NATJEČAJ

za radna mjesta

Na  određeno vrijeme  do 30.6.2024. godine:

1.     Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer slaba struja 1 izvršitelj, 10 sati tjedno, (dipl.ing.el.tehnike slabe struje ili mag.elektrotehnike, magistar računalstva,   smjer slaba struja),

2.     Nastavnik predmeta Radioničke vježbe- elektro struke, 1 izvršitelj, 16 sati tjedno ( profesor elektrotehnike ili  inženjer računalstva, ili  magistar računalstva, magistar elektrotehnike, smjer slaba struje)

3.     Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer jaka struja, 3 izvršitelja, puna norma, (dipl.ing.el.tehnike jake struje ili mag.elektrotehnike smjer jaka struja), 

4.     Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer jaka struja 1 izvršitelj, 16 sati tjedno (dipl.ing.el.tehnike jake struje ili mag.elektrotehnike smjer jaka struja), 

5.     Nastavnik predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, 1 izvršitelj, puna norma (profesor ili mag. tjelesne i zdravstvene kulture, magistar kineziologije)

6.     Nastavnik predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, 1 izvršitelj, 8 sati tjedno (profesor ili mag. tjelesne i zdravstvene kulture, magistar kineziologije)

7.     Nastavnik predmeta Radioničke vježbe- elektro struke, 1 izvršitelj, 24 sata tjedno ( profesor elektrotehnike ili  inženjer elektrotehnike, magistar elektrotehnike, nastavnik praktične nastave)

8.     Domar- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, (srednja stručna sprema)

Na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljnog odsustva a najdulje do 30.6.2024.godine:

1.     Profesor fizike, 2 izvršitelja, puna norma (profesor ili magistar fizike),

2.     Profesor matematike, 1 izvršitelj, 18 sati tjedno (profesor ili magistar matematike),

3.     Profesor politike, gospodarstva, demokracije i ljudskih prava 1  izvršitelj, 6 sati tjedno (dipl.ekonomista, diplomirani pravnik, magistar sociologije, magistar ekonomije,  magistar prava), 

Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene  Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te važećim Nastavnim planom i programom za srednje škole.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta, original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci:

Prijava na natječaj

Diploma o završenom studiju -ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)

Uvjerenje da kandidat nije kažnjavan

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu

Uvjerenje o prosjeku ocjena izdano i ovjereno od završenog fakulteta

Uvjerenje o prebivalištu

Uvjerenje o radnom stažu

Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

Uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domaćinstvu

Mišljenje prethodnog poslodavca

Životopis, kontakt broj- telefon/mobitel

Potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama branitelja, ratnih vojnih invalida ili članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, sudionika rata razvojačenih branitelja, dobitnici ratnih priznanja i odličja, i članovi njihovih obitelji, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama, izdato od nadležnog organa (dokumentacija po članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ „ N.novine HNŽ, br: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23, 29/23“).

Prioritet pri zapošljavanju  imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.

Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar, Kralja Tomislava 2, (sa naznakom - za natječaj

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena:

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

 

N A T J E C A J - za radna mjesta