Poruka greške

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elektros/public_html/index.php:6) in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2692 of /home/elektros/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elektros/public_html/index.php:6) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/elektros/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elektros/public_html/index.php:6) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/elektros/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elektros/public_html/index.php:6) in drupal_send_headers() (line 1490 of /home/elektros/public_html/includes/bootstrap.inc).

NATJEČAJ za radno mjesto: Domar

11.studenog/2020

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića
M O S T A R
Ur.broj: 01-38-1116/20
Datum: 23.11.2020. godine
Na temelju članka 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („N.N HNŽ“, br.8/00, 4/04, 5/04, 8/06, 2/09),članka 36. Statuta Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, čl.5.Pravilnika o radu Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, članka 8.Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u HNŽ, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, ur.br: 05-02-30-1496-2/20 od 29.10.2020. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj:01-38-1114/20 od 23.11.2020. godine, raspisuje se javni
NATJEČAJ
za radno mjesto
Na određeno vrijeme - do 15.7.2021. godine:
Domar, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme
Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i općim aktima Škole, SSS- strojarskog ili elektro smjera. .
Kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta, original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci:
Prijava na natječaj
Diploma o završenom obrazovanju-ukoliko je izdana u stranoj državi nostrifikacija diplome (dodatak diplomi)
Uvjerenje o osposobljenosti za strojara parnih kotlova s automatkom ili poluatomatskom komandom-kotlovničar
Uvjerenje da kandidat nije kažnjavan
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Uvjerenje o prebivalištu
Uvjerenje o radnom stažu i dužini trajanja neuposlenosti
Uvjerenje o čekanju na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
Uvjerenje o broju članova i neuposlenim članovima u zajedničkom domaćinstvu
Mišljenje prethodnog poslodavca
Životopis
Kontakt broj- telefon/mobitel
Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukoliko uz prijavu na natječaj od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.
Sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju Natječajno povjerenstvo provesti će intervju, na koji će biti pozvani telefonskim putem na kontakt telefon upisan na prijavi kandidata. Kandidati su obvezni na intervju ponijeti osobnu iskaznicu. Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.
Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.
Potpune prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem pošte na adresu:
Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar, Kralja Tomislava 2, (sa naznakom - za natječaj)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena:
Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo te se ista može preuzeti u prostorijama tajništva Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

PDF Dokument