N A T J E Č A J - za upis polaznika

11.studenog/2021

SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
M O S T A R
Kralja Tomislava br. 2
M O S T A R

Ur.broj: 02-1059/21
Datum, 12.11.2021. godine
Na temelju čl. 32. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (“N.N.HNŽ”, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članka 1. Pravilnika o polaganju ispita u srednjim školama za polaznike (“N.N.HNŽ, br. 1/05) i odobrenja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, broj: 05-02-30-2034/21 od 29.10.2020. godine, Školski odbor Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića, odlukom ur.broj: 01-977/21 od 12.10.2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje srednje stručne spreme) u školskoj 2021/22. godini

I. SREDNJA STRUČNA SPREMA, PREKVALIFIKACIJA

Elektrotehnika A:
ELEKTROTEHNIČAR 15 “
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO 15 “
TEHNIČAR ZA ELEKTROENERGETIKU 15 “

Elektrotehnika B:
ELEKTROMEHANIČAR 15 polaznika
ELEKTROMONTER 15 “
ELEKTRONIČAR 15 “

UVJETI:
Završena osnovna škola i navršenih 15 godina života
Završen jedan od razreda srednje škole ili završena srednja škola
Ukoliko se javi veći broj kandidata od broja utvrđenog natječajem, pravo na upis utvrdit će se prema općem uspjehu.
Natječaj je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.
Uz prijavu je potrebito priložiti:
- Original svjedodžbe završene škole
- Izvod iz matične knjige rođenih